Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη (1947), με προπτυχιακές σπουδές στην Κλασική Φιλολογία στη
Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ και μεταπτυχιακές (MA & PhD) στα πανεπιστήμια του Illinois at
Urbana-Champaign & Yale. Ειδικός ερευνητής στο Center for Hellenic Studies του Harvard,
στην Ακαδημία Επιστημών της Αυστρίας, και στο Πανεπιστήμιο της N. Dakota (στη
Λεξικογραφία). Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Maryland. Από το 1979:
Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας στο ΑΠΘ. Παράλληλα και διαδοχικά: Πρόεδρος του
«Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας» (ΑΠΘ), Συντονιστής Έρευνας στο «Κέντρο Συντάξεως
του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» (Ακαδημία Αθηνών), Διευθυντής
Μικρών Γλωσσών στον Atlas Linguarum Europae. Από το 1994: Αναπληρωτής Πρόεδρος και
Πρόεδρος του «Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας» και Διευθυντής των Τμημάτων Λεξικογραφίας
και Πιστοποίησης Ελληνομάθειας. Από το 2010: Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας
για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Εκτεταμένο ερευνητικό και
συγγραφικό έργο στην κλασική φιλολογία (άρθρα και/ή μονογραφίες για τη Λυρική Ποίηση,
την Ιστοριογραφία, το επιγραφικό Επίγραμμα, την Ιστορία των Ελληνικών Σπουδών στην
Ευρώπη), στη Μεσαιωνική και Νεοελληνική Λεξικογραφία (έκδοση έξι τόμων του Μεσαιωνικού
Λεξικού Κριαρά, του πρώτου τόμου του Modern Greek-English Dictionary του D.J.
Georgacas, ενός μεσαιωνικού λεξικού στον Δημοσθένη και δύο προλεξικογραφικά έργα για το
έργο του Μακρυγιάννη και ένα για το ποιητικό έργο του Σεφέρη.