Ο Δρ. Σπύρος Μακρής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μεταξύ άλλων συμμετέχει ως ενεργό μέλος στις εξής επιστημονικές εταιρείες: Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης· Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία· Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία· International Association for Greek Philosophy· European Sociological Association· European Consortium for Political Research· Global Studies Association· British Philosophical Association· British Society for Ethical Theory· Political Thought Specialist Group of the Political Studies Association· Association for Political Theory· Hannah Arendt Center for Politics and Humanities κ.ά. Την περίοδο 2013-2018 εργάστηκε ως Ερευνητικός Εταίρος στην Ακαδημία Αθηνών. Το εαρινό εξάμηνο 2020 υπήρξε Visiting Scholar στο University of Brighton, ενώ το εαρινό εξάμηνο 2021 υπήρξε Visiting Research Fellow στο University of Oxford. Εκτός από το πλούσιο έργο του στην ελληνική γλώσσα (βλ. biblionet.gr), οι δημοσιεύσεις του στα αγγλικά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής: Hegemonism, American Foreign Policy and International Society (Bruylant, 2010)· Jacques Derrida and the Case of Cosmopolitanism (Rowman & Littlefield, 2015)· Aristotle in Hannah Arendt’s Republicanism. From homo faber to homo politicus (Annuaire International Des Droits De L’ Homme, 2017)· Politics, Ethics and Strangers in the 21st Century. Fifteen critical reflections on Jacques Derrida’s concept of hos(ti)pitality (Theoria & Praxis, 2017)· The Ancient as Modern: Leo Strauss and the Revival of Classical Political Philosophy (Philosophy Documentation Center, 2018)· European Demos, Citizenship and Migrants in a Globalized World. Some Critical Reflections from a Habermasian Perspective (Macmillan, 2018)· Masses, Turbo-capitalism and Power in Jean Baudrillard’s Social and Political Ontotheology (International Journal of Theology, Philosophy and Science, 2018)· The spectrality of democracy (Dia-noesis, 2019)· Political onto-theologies or towards a political metaphysics (International Journal of Theology, Philosophy and Science, 2019)· European Integration or Europeanization? Europe at a crossroads in the 21st century: The civilizational approach of Gerard Delanty (Hellenic American University, 2020)· Hannah Arendt in the light of Saint Augustine (International Journal of Theology, Philosophy and Science, 2020)· Free Speech and Democracy in the ‘post-Totalitarian era’. The neo-Aristotelian and neo-republican lesson from Hannah Arendt (Dia-noesis, 2020)· Politics of Space, Strangeness and Culture in the Global Age (Routledge, 2021) και European IPT as a new critical theory of world politics. The instructive case of Jean Baudrillard (Macmillan, 2021). Έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.